สุขศึกษา พ41101
ความปลอดภัยในชีวิต การปฐมพยาบาล
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปล และเก้าอี้
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปล และเก้าอี้
การอุ้มโดยใช้ผู้ช่วยเหลือคนเดียวและสองคน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฟไหม้ กระดูกหัก,ติดในรถ,บาดเจ็บที่ขา