ภาษาไทย ท42101
การอ่านอย่างมีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณ
แนะนำเนื้อหาการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณ
แนะนำเนื้อหาการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณ
จุดมุ่งหมายของการอ่าน
ประเภทของการอ่าน
แสดงความคิดเห็นจากภาพ