ภาษาไทย ท42101
การอ่านอย่างมีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ การอ่านตีความ
แนะนำหลักการตีความ
แนะนำหลักการตีความ
การอ่านตีความบทร้อยกรอง
การมีนิสัยรักการอ่าน