ภาษาไทย ท42101
การอ่านอย่างมีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ การแปลความ
ความหมายของการแปลความ
ความหมายของการแปลความ
ขั้นตอนการอ่านแปลความและตัวอย่างการอ่านแปลความ
ชมวีดีโอแล้วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปลความ