ภาษาไทย ท42101
การอ่านอย่างมีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ การขยายความ
การขยายและรูปแบบการขยายความ
การขยายและรูปแบบการขยายความ
หลักในการทดสอบความเข้าใจในการอ่าน
ดูภาพวีดีโอแล้วแสดงความคิดเห็น