ภาษาไทย ท42101
หลักการเขียน หลักการเขียนบันเทิงคดี
การเขียนบันเทิงคดี และประเภทของบันเทิงคดี
การเขียนบันเทิงคดี และประเภทของบันเทิงคดี
องค์ประกอบของบันเทิงคดี
แนวทางการเขียนเรื่องสั้น
ชมภาพวีดีโอแล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น