ภาษาไทย ท42101
หลักการเขียน โวหารที่ใช้ในการเขียน
ความหมายของโวหาร
ความหมายของโวหาร
ประเภทของโวหาร บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
เทศนาโวหาร สาธกโวหาร อธิบายโวหาร และอุปมาโวหาร
ขยายความอธิบายโวหาร