ภาษาไทย ท42101
หลักการเขียน โวหารในการเขียน
การเขียนย่อความ องค์ประกอบของการย่อความ ผังมโนทัศน์ในการย่อความ
การเขียนย่อความ องค์ประกอบของการย่อความ ผังมโนทัศน์ในการย่อความ
ชนิดของการย่อความและหลักการย่อความ
ฝึกย่อความจากการดูสารคดีเรื่อง ธรรมชาติโลกสีคราม