ภาษาไทย ท42101
การฟังการดูและการพูด การฟัง การดู สื่อประเภทโฆษณา
ความสำคัญของการรับสารประเภทสื่อโฆษณา มอบหมายงานฟังดู สื่อโฆษณา
ความสำคัญของการรับสารประเภทสื่อโฆษณา มอบหมายงานฟังดู สื่อโฆษณา
ดูภาพจากวีดีทัศน์เรื่อง ถนนสีขาว ตอนทางม้าลายและตอนหมวกกันน็อค
ดูภาพจากวีดีทัศน์เรื่อง ถนนสีขาว ตอนจอดรถให้ถูกที่