ภาษาไทย ท42101
การฟังการดูและการพูด การฟังและการดู อย่างมีวิจารณญาณ
ความหมายและผังมนทัศน์ของการฟังและการดูอย่างมีวิจารณาญ
ความหมายและผังมนทัศน์ของการฟังและการดูอย่างมีวิจารณาญ
การใช้ความคิดวิเคราะห์และแนวทางปฏิบัติ
การประเมินค่าสารที่ฟังและดู / ดูวีดีทัศน์ ตัวอย่างแล้วแสดงความคิดเห็น