ภาษาไทย ท42101
การฟังการดูและการพูด ฝึกการพูด
การฝึกการพูด
การฝึกการพูด
ฝึกพูดหัวข้อ เมื่อข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี
การใช้อวัจนภาษาในการพูด
อธิบายอากัปกิริยาของผู้พูด การท่าทาง การเคลื่อนไหว และสีหน้า ในการพูด