ภาษาไทย ท42101
การฟังการดูและการพูด การฟังการดูอย่างมีวิจารณญาญ
การใช้ภาษาในการพูด
การใช้ภาษาในการพูด
ลักษณะภาษาที่ใช้ในการพูด
ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน