ภาษาไทย ท42101
การฟังการดูและการพูด ความสัมพันธ์ของการฟังและการดู
อธิบายเรื่องการพูด การฟัง การดู และความสัมพันธ์ของการฟังและการดู
อธิบายเรื่องการพูด การฟัง การดู และความสัมพันธ์ของการฟังและการดู
อธิบายเรื่อง สื่อ และประเภทของสื่อ
ดูวีดีทัศน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองพระร่วง