ภาษาไทย ท42101
หลักการใช้ภาษา เสียงในภาษาไทย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจเดียวกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจเดียวกัน
ส่วนประกอบของเสียงในภาษาไทย
การออกเสียงคำ ศ ษ ฬ ฑ ฒ ธ ในภาษาไทย อักษรต่ำ อักษรสูง และสระ