ภาษาไทย ท42101
วรรณคดีและวรรณกรรม ทักษะการอ่านวรรณกรรม
ความหมายของวรรณกรรม ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดี
ความหมายของวรรณกรรม ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดี
ลักษณะของวรรณคดี หลักในการอ่านวรรณกรรม
วิจารณญาณในการอ่านวรรณกรรม