ภาษาไทย ท42101
วรรณคดีและวรรณกรรม วรรณคดีและวรรณกรรม
การกำหนดบทบาทของตัวละครในวรรณกรรมและวรรณคดี
การกำหนดบทบาทของตัวละครในวรรณกรรมและวรรณคดี
หลักในการอ่านวรรณกรรม วรรณคดีและคุณค่าด้านวรรณศิลป์
วัตถุประสงค์ในการอ่านวรรณกรรม
ประเภทและการพิจารณาองค์ประกอบของวรรณกรรม