ภาษาไทย ท42101
วรรณคดีและวรรณกรรม การสรุปเรื่องย่อ
ประเภทของบันเทิงคดี
ประเภทของบันเทิงคดี
เรื่องย่อและสาระสำคัญของเรื่อง เราคือลูกพระแม่ธรณี
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง เราคือลูกพระแม่ธรณี