ภาษาไทย ท42101
วรรณคดีและวรรณกรรม คำประพันธ์ประเภทร่าย
ความหมายและชนิดของร่าย
ความหมายและชนิดของร่าย
ข้อกำหนดร่ายสุภาพและตัวอย่างโคลงสองสุภาพ
ตัวอย่างและผังของร่ายสุภาพ
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-