ภาษาไทย ท42101
วรรณคดีและวรรณกรรม การใช้สำนวนโวหาร
หลักการอ่านวรรณกรรมและวรรณคดีเชิงสร้างสรรค์
หลักการอ่านวรรณกรรมและวรรณคดีเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
การใช้โวหารในวรรณกรรมและวรรณคดี ตัวอย่างจากเรื่อง มัทธนพาธา