ภาษาอังกฤษ อ32101
Are you here on vacation? การแนะนำตนเองและผู้อื่น
ฝึกออกเสียง
ฝึกออกเสียง
ฝึกพูดตามสถานการณ์
การแนะนำตัวเองและผู้อื่น
สำนวนที่ใช้ขอบคุณ / ขอโทษ / กล่าวลา