ภาษาไทย ท42101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ (ภาคเรียนที่ 2) การใช้วิจารณญาณในการอ่าน
หลักการใช้วิจารณญาณในการอ่าน
หลักการใช้วิจารณญาณในการอ่าน
การอ่านและการตีความวรรณกรรม