ภาษาไทย ท42101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ (ภาคเรียนที่ 2) การอ่านเชิงสร้างสรรค์
หลักการอ่านเพื่อพัฒนาสังคม
หลักการอ่านเพื่อพัฒนาสังคม
การอ่านจับประเด็น
ตัวอย่างการอ่านคำประพันธ์พร้อมคำอธิบาย