ภาษาไทย ท42101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ (ภาคเรียนที่ 2) การประเมินค่าของเรื่องหลักการอ่าน
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณกรรม
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณกรรม
การอ่านและแปลคำในวรรณกรรม