ภาษาไทย ท42101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ (ภาคเรียนที่ 2) การวิเคราะห์จากคำพูด
การทำความเข้าใจเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
การทำความเข้าใจเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ผู้แต่งและประวัติในการแต่งลิลิตตะเลงพ่าย
ตัวอย่างการแปลความหมายของเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย