ภาษาไทย ท42101
หลักการเขียน (ภาคเรียนที่ 2) การเขียนย่อความ
ความหมายและหลักการขียนย่อความ
ความหมายและหลักการขียนย่อความ
ตัวอย่างและการเขียนสรุปการย่อความ
หลักการสังเกตพลความและตัวอย่างสรุปแบบการย่อความในแบบต่างๆ