ภาษาไทย ท42101
หลักการเขียน (ภาคเรียนที่ 2) การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างการเขียนตรงตัวและความหมายโดยนัย
เนื้อหาของสำนวน