ภาษาไทย ท42101
การฟัง การดู และการพูด
(ภาคเรียนที่ 2) การวิจารณ์สารที่ฟังและดู

การพิจารณาคุณค่าวรรณกรรม
การพิจารณาคุณค่าวรรณกรรม
การวิจารณ์สารและตัวอย่างการวิจารณ์