ภาษาไทย ท42101
การฟัง การดู และการพูด
(ภาคเรียนที่ 2) การพูดอย่างเป็นทางการ

ความหมายและหลักปฏิบัติการพูดอย่างเป็นทางการ
ความหมายและหลักปฏิบัติการพูดอย่างเป็นทางการ
ความหมายและหลักเกณฑ์การพูดอภิปราย การประเมินการพูด