ภาษาไทย ท42101
การฟัง การดู และการพูด
(ภาคเรียนที่ 2) การสัมภาษณ์

ความหมายและสรุปแบบการสัมภาษณ์
ความหมายและสรุปแบบการสัมภาษณ์
จุดมุ่งหมายและข้อปฏิบัติในการสัมภาษณ์