ภาษาไทย ท42101
การฟัง การดู และการพูด
(ภาคเรียนที่ 2) การพูดเพื่อประชาสัมพันธ์

การพูดเพื่อประชาสัมพันธ์
การพูดเพื่อประชาสัมพันธ์
การติอต่อสื่อสาร