ภาษาไทย ท42101
การฟัง การดู และการพูด
(ภาคเรียนที่ 2) การพูดอภิปราย

การพูดอภิปรายและการโต้วาที
การพูดอภิปรายและการโต้วาที