ภาษาไทย ท42101
การฟัง การดู และการพูด
(ภาคเรียนที่ 2) การโต้วาที

ความหมายของการโต้วาที
ความหมายของการโต้วาที
จุดมุ่งหมายของการโต้วาที
ประโยชน์ของการโต้วาที