ภาษาไทย ท42101
หลักในการใช้ภาษา
(ภาคเรียนที่ 2) การใช้คำ

ความหมายของคำและความหมายเฉพาะคำ
ความหมายของคำและความหมายเฉพาะคำ
ความหมายตรงตัวและความหมายโดยนัย