ภาษาไทย ท42101
หลักในการใช้ภาษา
(ภาคเรียนที่ 2) ความหมายเทียบเคียงกับคำอื่น

ความหมายเทียบเคียง คำที่มีความหมายเหมือนกัน
ความหมายเทียบเคียง คำที่มีความหมายเหมือนกัน
คำที่มีความหมายตรงข้ามและคุณค่าการใช้ภาษา