ภาษาไทย ท42101
วรรณคดีและวรรณกรรม
(ภาคเรียนที่ 2) วรรณศิลป์

ศิลปะการเรียบเรียงถ้อยคำ (วรรณศิลป์)
ศิลปะการเรียบเรียงถ้อยคำ (วรรณศิลป์)
องค์ประกอบของวรรณศิลป์