ภาษาไทย ท42101
วรรณคดีและวรรณกรรม
(ภาคเรียนที่ 2) บทร้อยกรอง

ความหมายและลักษณะของบทร้อยกรอง
ความหมายและลักษณะของบทร้อยกรอง
ประเภทของโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย