ภาษาอังกฤษ อ32101
Lights Camera Action! How to be good students?
เฉลยแบบฝึกหัดจากตอนที่ 1
เฉลยแบบฝึกหัดจากตอนที่ 1
แบบฝึกหัดดูภาพแล้วจับคู่
ฟังเทปและเฉลยแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดแต่งประโยคตามภาพ