ภาษาอังกฤษ อ32101
Lights Camera Action! How’s the new movie going?
ทบทวนการเรียนและเฉลยแบบฝึกหัด
ทบทวนการเรียนและเฉลยแบบฝึกหัด
ฝึกออกเสียงและฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม
ฝึกออกเสียงคำแสดงอารมณ์
แบบฝึกหัดฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม