ภาษาอังกฤษ อ32101
Lights Camera Action! What are you doing?
สาระการเรียนรู้ และฝึกพูด Ongoing actions
สาระการเรียนรู้ และฝึกพูด Ongoing actions
ฝึกตั้งคำถามจากภาพ
ฝึกอ่านประโยค Present progressive tense
หลักการเติม -ing หลังคำกริยา