ภาษาอังกฤษ อ42101
Home and Abroad English Worldwide
แนะนำการอ่านการเขียนตัวเลขลักษณะต่างๆ
แนะนำการอ่านการเขียนตัวเลขลักษณะต่างๆ
การอ่านตัวเลขเป็นจำนวนนับในภาษาอังกฤษ
การอ่านตัวเลขในแบบต่างๆ
แบบฝึกหัดการเขียนและฟังเกี่ยวกับการอ่านตัวเลข