ภาษาอังกฤษ อ42101
Home and Abroad Revision and Test I
แบบทดสอบการอ่านข้อ 1-4
แบบทดสอบการอ่านข้อ 1-4
แบบทดสอบการอ่านข้อ 5-8
แบบทดสอบการอ่านข้อ 9-12