ภาษาอังกฤษ อ42101
Home and Abroad Present Perfect Tense
ตัวอย่างเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้ Present Perfect
ตัวอย่างเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้ Present Perfect
รูปประโยค Present Perfect
ทบทวนการใช้กริยา 3 ช่อง
แบบฝึกหัด Present Perfect Tense