ภาษาอังกฤษ อ42101
A Family on T.V. Present Perfect : already, just, yet
โครงสร้างของประโยค Present Perfect ที่มี Already ในประโยค
โครงสร้างของประโยค Present Perfect ที่มี Already ในประโยค
ทบทวนการใช้ already และทำแบบฝึกหัด
การใช้ Just, yet ใน Present Perfect