ภาษาอังกฤษ อ42101
A Family on T.V. Gerund (คำกริยาที่เติมIng)
Gerund
Gerund
โครงสร้างและการใช้ Gerund ในกรณีต่างๆ
แบบฝึกหัด Gerund