ภาษาอังกฤษ อ42101
Meg's Flat Can/Can't for ability Imperative
ทบทวนเรื่อง Meg's และการใช้ Can และ Can't
ทบทวนเรื่อง Meg's และการใช้ Can และ Can't
ตัวอย่างประโยคการใช้ Can,Can't และแบบฝึกหัด
ความหมายและการใช้ Imperative