ภาษาอังกฤษ อ42101
Meg's Flat Looking for a Flat
การอ่านโฆษณาประกาศ (Advertisment)
การอ่านโฆษณาประกาศ (Advertisment)
ตัวอย่าง Advertisement และแบบฝึกหัด
ศัพท์เกี่ยวกับ Advertisement และการฝึกเขียน