ภาษาอังกฤษ อ42101
The Local Shop Counlable และ Uncountable Nouns
ความแตกต่างของ Counlable และ Uncountable Nouns และ Singular และ Plural Nouns
ความแตกต่างของ Counlable และ Uncountable Nouns และ Singular และ Plural Nouns
สรุปการใช้ Plural Nouns และ Countable Nouns และ Countable กับ Uncountable Nouns
แบบฝึกหัด Countable กับ Uncountable Nouns