ภาษาอังกฤษ อ42101
The Local Shop Present Continuous and going tofor intertion
ทบทวนเรื่อง คนส่งหนังสือพิมพ์ (Paper boy)
ทบทวนเรื่อง คนส่งหนังสือพิมพ์ (Paper boy)
การใช้ Be going to ในประโยคบอกเล่าและปฏิเสธ
การใช้ Be going to ในประโยคคำถาม
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Be going to