ภาษาอังกฤษ อ42101
The Local Shop Revision and Test III
แบบทดสอบ Speaking ข้อ 1-3 (เฉลย)
แบบทดสอบ Speaking ข้อ 1-3 (เฉลย)
แบบทดสอบ Speaking ข้อ 4-7 (เฉลย)
แบบทดสอบ Speaking ข้อ 8-10 (เฉลย)