ภาษาอังกฤษ อ42101
The Changing Year The Seasons
กล่าวนำเนื้อหาของเรื่อง The Changing Year : The Seasons
กล่าวนำเนื้อหาของเรื่อง The Changing Year : The Seasons
ฤดู Seasons
รูปภาพฤดูต่างๆ และคำจำกัดความของฤดูต่างๆ
สภาพอากาศและคำจำกัดความของสภาพอากาศ